CHRISTMAS ROSE aka Sheng Dan Mei Guei

Bona International Film Group

Position: Associate Director
Director: Charlie Yeung
Starring: Aaron Kwok, Chang Chen, Gwei Lun Mei
Location: Hong Kong